תקנון אתר EILAT LUXURY (מתחם "פנטהאוז מהחלומות")

 

1.       כללי

1.1.    אתר http://eilatluxury.co.il הינו אתר המספק מידע ואפשרות לביצוע הזמנה ותשלום של דירות נופש יוקרתיות באילת ("האתר", "הזמנת נופש" "דירות הנופש" בהתאמה).

1.2.    האתר ודירות הנופש הינן  בבעלות בלעדית, בתחזוקה ובהפעלה שוטפת של חברת גבעת שחמון בע"מ, ח.פ. 513839472 ("החברה").

1.3.    הזמנת דירות נופש תיעשה בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה ("התקנון") ובחוזה השכירות (כהגדרתו להלן). בכל מקרה של פער בין האמור בתקנון לאמור בחוזה השכירות יגבר האמור בהסכם השכירות.

1.4.    למען הסר ספק, הוראות תקנון זה יחולו גם לגבי גלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים ניידים וכדומה).

1.5.    התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

1.6.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא, ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2.       תנאי השימוש באתר

2.1.    כל אדם הגולש באתר ו/או מבצע הזמנת נופש באמצעות האתר ("המשתמש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים להוראותיו.

2.2.    השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמה.

2.3.    החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.

2.4.    אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים ("הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים ("האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

2.5.    על מנת לקשר או להציג את האתר באתרי אינטרנט אחרים, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

2.6.    אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב מראש של החברה. למען הסר ספק, יובהר כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או הזמנת נופש מהחברה.

2.7.    החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת דירת נופש ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

2.8.   החברה עושה ככל יכולתה על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש לצורך מידע כללי בלבד. המידע מבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים.

2.9.    המידע מוצג באתר כפי שהוא, והחברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש במידע.

3.       ביצוע הזמנת נופש

3.1.    כל אדם רשאי לבצע הזמנה של דירת נופש ("השוכר"), בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) השוכר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) לשוכר מלאו 18 שנים לפחות.

3.2.    מובהר כי השוכר הינו שוכר פרטי בלבד המעוניין לשכור דירת נופש לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית. הזמנה שלא באופן פרטי תזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.

3.3.    על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בשוכר שהינו גוף מסחרי (להלן: "הגוף המסחרי") המעוניין לשכור נופש עבור עובדיו, אזי החברה תסכים להשכיר דירת נופש כאמור, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:- (א) באחריות הגוף המסחרי ומנהליו לוודא שכל אחד מעובדיו יתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה השכירות ותקנון זה. בכל מקרה, הגוף המסחרי נוטל על עצמו את מלוא האחריות על השכירות ועל התנהלות העובד בהקשר לשכירות זו; (ב) מטרת השכירות היא לנופש של עובדי הגוף המסחרי האמור בלבד ולא על מנת למכור את הנופש המוצע הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית. מובהר, כי הזמנה שלא באופן זה תזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.

3.4.    על מנת להזמין דירת נופש או לברר פרטים נוספים, יש למלא טופס פנייה מקוון באתר או לפנות להנהלת החברה בטלפון מספר: 054-6333577.

3.5.    מספר דירות הנופש מוגבל, ולכן ביצוע הזמנה כפוף לזמינותן של דירות נופש.

3.6.    השוכר יחתום על חוזה שכירות בינו לבין החברה כתנאי לאישור ההזמנה ("חוזה השכירות").

3.7.    בחוזה השכירות יצוין, בין היתר, מספר האורחים המקסימלי המותר בדירת הנופש ותקופת השכירות. בנוסף, יצוינו דמי השכירות ואופן תשלומם.

3.8.    החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר בקשת הזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך ליתן הסבר לכך. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התנאים לאישור הזמנה.

3.9.    החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי השוכר, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהשוכר לבצע הזמנה.

3.10.מובהר בזאת כי הזנת פרטי שוכר שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון מהווה עבירה פלילית. החברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד שוכר כאמור.

3.11.ביטול הזמנת נופש יתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

4.       ביטול הזמנה

4.1.    "ביטול הזמנה" - ביטול הזמנה על ידי השוכר יבוצע בפניה בכתב לחברה, בכפוף לדין ובהתאם לתנאי תקנון זה.

4.2.    פניה בכתב לצורך ביטול הזמנה תבוצע באמצעות משלוח הודעה לדוא"ל בכתובת: info@eilatluxury.co.il. השוכר מתחייב להתקשר לחברה ולוודא קבלת הודעת הביטול בטלפון: 0546-333577.

4.3.    המועד הקובע לביטול שנעשה על פי ס"ק 4.2 לעיל הינו התאריך בו התקבל הדוא"ל אצל החברה. במידה שיום קבלת ההודעה אצל החברה הוא יום מנוחה בישראל, יחשב המועד הקובע כיום העבודה הראשון שאחריו.

4.4.    במידה שהביטול יבוצע מיום חתימת חוזה השכירות ועד 30 יום טרם תחילת תקופת השכירות, תחולט המקדמה ששולמה.

4.5.    במידה שהביטול יבוצע בתקופה שבין 15-30 יום טרם תחילת השכירות, ישלם המזמין 50% מדמי השכירות.

4.6.    במידה שהביטול יבוצע 14 ימים או פחות מיום תחילת השכירות, המזמין ישלם את מלוא דמי השכירות.

5.               תיאור דירות הנופש

האתר כולל 5 טיפוסים שונים של דירות נופש:

5.1.     דירות פנטהאוז הכוללות: סלון גדול + פינת אוכל, מטבח מאובזר שכולל תנור, מיקרוגל, כלי בישול והגשה.  4 חדרי שינה זוגיים עם מיטות Queen Size + חדר שינה מסטר עם מיטת King Size + חדר שהכניסה אליו מתוך המסטר ובו מיטה זוגית (190X140). בנוסף יש במסטר ספה שנפתחת למיטה וחצי. בפנטהאוזים 3 חדרי שירותים הכוללים מקלחות ו/או אמבטיות. במרפסות יש מנגל ובריכת שחייה פרטית . הדירות מסומנות באתר כדירות מספר -  2/7, 8/6, 8/7 ומיועדות לאירוח מקסימאלי של 14 אורחים (כולל ילדים).

5.2.    דירת פנטהאוז דופלקס הכוללת: סלון גדול + פינת אוכל, מטבח מאובזר שכולל תנור, מיקרוגל, כלי בישול והגשה. 3 חדרי שינה זוגיים עם מיטות Queen Size + חדר שינה מסטר עם מיטת King Size ובנוסף ספה נפתחת. בדירה 3 חדרי שירותים ומקלחות / אמבטיות. במרפסת יש מנגל ובריכת שחייה פרטית. בדירה יש מעלית פנימית פרטית. הדירה מסומנת באתר כדירה מספר - 1/7 ומיועדת לאירוח מקסימאלי של  עד  10 אורחים (כולל ילדים).  

5.3.    דירות דופלקס הכוללות - בקומה ראשונה - סלון גדול + פינת אוכל, שירותי אורחים, מטבח מאובזר שכולל תנור, מיקרוגל, כלי בישול והגשה.  חדר ממ"ד עם מיטה זוגית (190X140). בקומה שנייה יש חדר שינה מסטר עם מיטת King Size ובנוסף ספה נפתחת + 2 חדרי שינה זוגיים עם מיטות Queen Size +. בקומה זו 3 חדרי שירותים ומקלחות / אמבטיות. במרפסת יש מנגל ובריכת שחייה פרטית. הדירות מסומנות באתר כדירות מספר - 4/4, 5/4 ומיועדות לאירוח מקסימאלי של  10 אורחים (כולל ילדים).

5.4.    דירות דופלקס הכוללות - בקומה ראשונה - סלון גדול + פינת אוכל, שירותי אורחים, מטבח מאובזר שכולל תנור, מיקרוגל, כלי בישול והגשה, חדר ממ"ד עם מיטה זוגית (190X140). בקומה שנייה יש 4 חדרי שינה זוגיים עם מיטות Queen Size.  בקומה זו 3 חדרי שירותים ומקלחות / אמבטיות. במרפסת יש מנגל ובריכת שחייה פרטית. הדירות מסומנות באתר כדירות מספר - 2/4, 3/4 ומיועדות לאירוח מקסימאלי של  10 אורחים (כולל ילדים).

5.5.    דירת נופש סטנדרטית - כוללת: סלון + מטבח מאובזר, פינת אוכל, 3 חדרי שינה עם מיטות Queen Size, (המסטר עם שירותים ומקלחת צמודים) מקלחת ושירותים כללים + שירותי אורחים. 2 מרפסות נוף. לדירה זכות שימוש בבריכה המשותפת ל - 5 דירות בבניין "היאכטה". הדירות מסומנות באתר כדירות מספר 5,6,7,8 ומיועדות לאירוח סולידי ושקט של מקסימום  6 אורחים לדירה. במתחם זה אין להכניס ילדים כלל ומיועד לאורחים מעל גיל 30 בלבד.

6.       סיכונים ואחריות

6.1.    המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

6.2.    החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, לרבות וירוסים ו/או רוגלות אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש.

6.3.    המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות. יתרה מכך, התמונות משקפות סוגים שונים של טיפוסי דירות והדירות השונות מאובזרות ומכילות ציוד וריהוט המשתנה מדירה לדירה. אין בהצגת תמונה מסוימת בכדי לחייב את החברה לספק את האבזור המוצג בדירה כלשהי.

6.4.    המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

6.5.    השוכרים ישמרו על דירת הנופש על כל חלקיה, הציוד שבתוכה, אביזריה ומתקניה וימנעו מגרימת כל נזק. השוכרים יישאו לבדם בכל אחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכושם ולרכוש החברה, וכן נזק לגוף ו/או לרכוש מבקריהם, מוזמניהם ו/או כל צד שלישי שהוא, אשר יגרמו עקב ו/או בקשר לדירה ו/או לשימוש בדירה ו/או לביקור בה, לרבות אך לא רק בקשר עם השימוש בבריכת השחייה במהלך תקופת השכירות או בעת החזקת השוכר בדירה, לפי המאוחר ביניהם. מובהר כי המשכירה לא תישא באחריות כלשהי (מכל מין וסוג) בגין נזקים כאמור.

6.6.    כמו כן, מודגש כי הבריכה היא בריכה פרטית ולא קיימים בה שירותי הצלה מכל סוג שהוא, לפיכך השימוש בה הוא באחריות השוכר בלבד. ילדים שגילם פחות מ-10 שנים לא יכנסו / יעשו שימוש  בבריכה ו/או במתקניה  ללא השגחת מבוגר.

6.7.    השכירות אינה כוללת מקום חניה ולחברה אין כל קשר בעניין זה. כמו גם שהחברה לא תהא אחראית בשום צורה שהיא כלפי השוכר בקשר עם  נזקים שיגרמו חו"ח, ככל שיגרמו, לרכביו של השוכר ו/או מי מאורחיו ו/או מי מטעמו.

7.      פינוי הדירה

7.1.    בתום תקופת השכירות או עם ביטולו של חוזה זה מכל סיבה שהיא, מתחייב השוכר לפנות את הדירה, ולמסור את החזקה הייחודית והבלעדית בה לרשות החברה.

7.2.    לא מסר השוכר את הדירה במועד כאמור לעיל, הרי שבנוסף לזכות החברה לתבוע את פינוי הדירה ובנוסף לכל זכות, סעד ותרופה אחרים שיהיו לחברה בהתאם לתקנון זה ו/או לפי כל דין, ישלם השוכר לחברה, בשל התקופה מהמועד בו היה עליו לפנות את הדירה ועד המועד בו יפנה את הדירה בפועל, סכום בשקלים השווה ל-5,000 שקל לכל יום של איחור בפינוי הדירה. התשלומים הנ"ל נקבעו וסוכמו בין הצדדים כדמי שימוש ראויים ו/או כדמי נזק קבועים ומוסכמים מראש, אותם העריכו הצדדים בהערכה מחושבת, שקולה ומדודה מראש, כנזק הצפוי מהפרה מסתברת כאמור.

8.      בטוחות

8.1.    השוכר יפקיד בידי נציג/ת המשכיר במעמד קבלת הדירה שיק אישי, לפקודת החברה על סך 10,000 שקל, או לחילופין, השוכר ישלח לחברה צילום של כרטיס האשראי האישי שלו בצירוף צילום תעודת הזהות שלו, לרבות הספח, יחד עם ההסכם החתום ("הבטוחה").

8.2.    היה והשוכר יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, להיפרע מהבטוחה, והכול על מנת להיפרע עבור או על חשבון כל תשלום מכל סוג שהוא והשבת כל נזק המגיעים לחברה מכוח הוראות חוזה זה ו/או מכוח הוראות כל דין. חתימת השוכר על הסכם השכירות תהווה אסמכתא לכל דבר ועניין בקשר עם הסכמתו לחיוב כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר לחברה.

8.3.    מסירת שיק הביטחון או פרטי כרטיס האשראי לידי החברה איננה מהווה תשלום לחברה מכל סוג שהוא, לא תעניק לשוכר זכויות כלשהן בדירות, ולא יהיה בכך או במימושם משום ויתור ו/או אורכה לגבי איזו מהתחייבויות השוכר ו/או איזו מזכויות החברה ו/או סעדיה ו/או תרופותיה על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין.

9.       בעלות על המידע ושמירה על זכויות יוצרים

9.1.    המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי כלשהו וכי לחברה אינטרס להגן עליו על ידי השארתו כמידע סודי וחסוי.

9.2.    המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.

9.3.    המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

9.4.    המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר זה ("סימני המסחר"), רשומים כזכות יוצרים של החברה. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימני המסחר ללא אישור בכתב מאת החברה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לחברה.

9.5.    השוכר נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטיו כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה לשוכר, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. השוכר מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן. פרטי השוכר יוצאו ממאגר הנתונים של החברה אם השוכר יחפוץ בכך ויודיע על כך לחברה באופן רשמי בכתב.

9.6.    החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, ממסירת פרטי השוכר לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים.

10.   תנאים כלליים

10.1.שעת הכניסה לדירה ביום הראשון של תקופת השכירות היא 15:00 ושעת היציאה ביום האחרון של תקופת השכירות היא 12:00.

10.2.השוכרים ישתמשו בדירת הנופש רק למטרת מגורים שלהם ו/או של בני משפחתם וחבריהם.

10.3.לאור העובדה כי דירות הנופש ממוקמות בשכונת מגורים שקטה, השוכרים ימנעו מקיום מסיבות, השמעת מוזיקה קולנית, ביצוע קריוקי ו/או רעש חריג, ויעמדו בדרישות ובתקנות הציבוריות הנורמטיביות בקשר עם האמור בס"ק זה. בנוסף, השוכרים ינהגו באופן שלא יפר ו/או יפגע בחיי הקהילה ו/או יגרור תלונות וקנסות או תביעות מהעירייה או מכל רשות חוק אחרת. בכל מקרה בו יוטלו קנסות כלשהם בעטיה של התנהגות בלתי הולמת של השוכרים ו/או של אורחיהם, ייחשבו השוכרים כמפרי הסכם השכירות. השוכרים לבדם יישאו בכל העלויות הישירות והעקיפות בקשר עם קנסות/תביעות אלו, לרבות אך לא רק, שכ"ט עורכי הדין שייצגו את החברה.

10.4.החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה. המשתמש ו/או הרוכש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

10.5.החברה רשאית לסגור את האתר ללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לרוכש. המשתמש ו/או הרוכש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

10.6.על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

10.7.ניתן למצוא את התקנון במשרדי החברה בכתובת: דרך הבשמים 139 אילת.

 

 

חזרה למעלה